Simple shuffleAuto shuffling squaresShared layout animationsNavigation bar shared layout animationIn/out animationsIn/out custom picture animations
react-easy-flip